• Безплатна доставка Безплатна доставка над 100лв
  • 100% Оригинални Стоки Оригинални стоки
  • Лена замяна или връщане Лесна замяна или връщане

Правила и условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Дефиниции:

- под “потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.bezkopche.bg на своя компютър.

- под “поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

 

- под „договор“ се разбира поръчка, потвърдена от търговеца чрез която същия се съгласява да достави на потребителя/клиента продуктите, а потребителят се съгласява да ги заплати.


- интернет магазинът
www.bezkopche.bg е собственост на търговеца, като цялото му съдържание е предмет на авторски права, принадлежащи на търговеца. Предоставянето на използване на интернет сайта не следва да бъде разбирано като даващо съгласие или разрешение да използвате снимка, търговска марка, лого или друга информация от този уебсайт. Използването, копирането и разпространението на каквато и да била част от съдържанието на интернет сайта, без писменото съгласие на търговеца е забранено. Препратки към този сайт са разрешени само след съгласието на търговеца.

- „ЗЗП” означава Закон за защита на потребителите.

- „наложен платеж” следва да се разбира в смисъла, който е заложен в Закона за пощенските услуги

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които търговецът предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством www.bezkopche.bg.  Тази уеб страница (наречена сайт) е администрирана от: „Без копче” ООД, търговско дружество, вписано към Агенцията по вписванията, с ЕИК 204497078, със седалище в гр. София, район Искър, ул. „Тирана” № 50, e-mail адрес и телефон за кореспонденция: info@bezkopche.bg, 0883603955.

2. Регистрацията на сайта е доброволна и безплатна. Същата е задължителна само за поръчка на продукти в онлайн магазина. Възможна и е поръчка като гост, след попълването на задължителните информационни полета. Сайтът може да бъде разглеждан от потребителите/клиентите свободно, без да е необходима регистрация. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени при регистрация, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, потребителите/клиентите ще получат потвърждение по имейл.

3. Тези условия обвързват всички потребители/клиенти. С натискане на отметката "Прочетох общите условия и съм съгласен/а с тях", потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Ако някоя от разпоредбите на тези условия за ползване се считат за невалидни или неприложими, независимо от причината, това не отменя валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

 

4. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /името на сайта/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и за всяка друга информация.

 

5. Продуктите, които се намират на интернет страницата на  www.bezkopche.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца. Търговецът ще полага  усилия да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните грешки в тази информация се уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен характер, или доставените продукти могат да се различават от изображенията по какъвто и да е начин, поради промяна на характеристиките и дизайна.


6. След натискане на бутона „Потвърди“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „кошницата”. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
Потребителите потвърждават, че са съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез който търговецът осъществява изпълнението на поръчките в сайта. Ако търговецът потвърждава изпълнението на една поръчка, това означава пълно приемане на условията на поръчката. Приемането на поръчката от търговеца се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail), изпратено от търговеца до конкретния потребител, без да се изисква потвърждение за получаване от страна на клиента. Търговецът в нито един момент не разглежда непотвърдена поръчка да има силата на договор. Договорът се счита за сключен от момента на потвърждение на поръчката от търговеца.


7. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица търговецът уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка – друга стока от същия вид, количество и качество. 


8. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС
по избор на потребителя/клиента от една от изброените в „количката” възможности за доставка и плащане (наложен платеж или плащане с банкова карта през ВПОС(услугата предстои да бъде активирана). Крайната сума за плащане се формира от цената на поръчаните артикули, плюс цената за доставка 2.50 лв. (до офис на Спиди), 4 лв. (до адрес).

С приемането на настоящите общи условия, потребителят/клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на търговеца цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. Потребителят/клиентът получава заедно със стоката фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея цена. Когато плащането се извършва чрез наложен платеж, купувачът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума, което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера към потребителя/клиента), който служи за разписка. С подписването на талона за приемо-предаване, потребителят/клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на търговеца сумата, представляваща продажната цена на доставената поръчка. 

II. ДОСТАВКА. ПОЛИТИКА НА ВРЪЩАНЕ

 

9. Търговецът ще изпълни своите  задължения според договора в рамките на максимум 7 (седем) дни от датата на потвърждението, изпратено на потребителя относно поръчката. В случай, че не може да изпълни поръчката, тъй като продуктът не е в наличност, търговецът ще информира потребителя за тази ситуация.  По желание на потребителя, търговецът може да достави  подобен продукт със същата цена в случай, че поисканият продукт не е в наличност. Продуктът ще бъде доставен на клиента чрез куриерска фирма. Начинът на доставка е до врата или офис на уриерската фирма. Освен ако не съществува изрична договорка с потребителя, търговецът не поема отговорност за рискове, свързани с продуктите и услугите, след предаването им на куриерската фирма. Търговецът ще опакова подобаващо продуктите и ще осигури предаването на придружаващите го документи.

 

9.1. Отказ от поръчка – Потребителят/клиентът има правото да уведоми търговеца в писмен вид, че се отказва  от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 - (четиринадесет) дневен срок от датата на получаване на продукта, с удържане на разходите за връщане и тези, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите. В случай на връщането на продукти, които са разопаковани, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, без аксесоари или други подобни, търговецът има  правото да реши дали да приеме връщането или да задържи част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на потребителя след оценка на щетите. Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките на 14 (четиринадесет) дни от връщането, по посочена от потребителя/клиента банкова сметка или в случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането. Към пратката с върнатия продукт, следва да бъдат приложени: стокова разписка и формуляр за връщане, замяна и рекламации, съгласно приложение № 6 от ЗПП. Ако не бъдат спазени описаните по-горе условия, искането за връщане няма да бъде разгледано от търговеца, а продуктите ще бъдат върнати на потребителя/клиента за негова сметка. Куриерските разходи за върнатата стока са за сметка на потребителя/клиента.

9.2. Замяна за друг размер или друг продукт - Търговецът предлага нови маркови стоки с обявени дефекти в единични бройки, поради което няма възможност да заменя  артикули с други от същия вид, но с различен размер.

Когато клиент иска да замени стока с друга, по-скъпа от тази, която връща, www.bezkopche.bg приспада първоначално заплатената от клиента сума за продукт/и и информира клиента за размера на крайното доплащане.

9.3. Рекламации - Рекламации могат да бъдат предявени в случай на констатирани производствени дефекти на стоката, за които клиентът не е бил информиран. Рекламации за повредена по време на транспорта стока, се разглеждат само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера. В случаите на рекламация, търговецът поема за негова сметка стойността на куриерските услуги. Рекламации се приемат по реда описан в чл.122 и следващите от ЗЗП.


9.4.
Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от търговеца са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.


9.5. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.


9.6. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, 
клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 (двадесет и четири) часа от получаването й.

 

III. ЦЕНИ


10. Цените, посочени на сайта включват всички разходи с изключение на тези за доставка (те са посочени допълнително в „Количка“). Всички цени са с включено ДДС. В случай, че потребителят/клиентът желае, търговецът ще издаде фактура за закупените стоки или услуги, като потребителят/клиентът се задължава да предостави на търговеца необходимата информация за издаването на данъчна фактура съгласно действащото законодателство в Република България.

 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

11. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на онлайн магазина www.bezkopche.bg.


12. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.


13. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява търговеца  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато

 съществува опасност от такова използване. 


14. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата на
www.bezkopche.bg.

 

15.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на търговеца  се задължава при ползване на услугите: 


• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 


• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;


• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните услуги;

 
• да уведомява незабавно търговеца  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 


• да не извършва злоумишлени действия; 


• да обезщети търговеца  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят/клиентът е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;


15а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

16. Търговецът  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 


17. Търговецът  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на
www.bezkopche.bg.

18. Търговецът  има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на търговеца  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът  не носи отговорност спрямо потребителите/клиентите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.


18а. Търговецът  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

19. Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани, само и единствено за целите, посочени в настоящите Обши условия.

20. Търговецът  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които търговецът  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на търговеца.  

21. Търговецът  има право да инсталира на компютрите на потребителите cookies. Същите представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя/клиента и позволяват възстановяване на информация за потребителя/клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

22. Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

I.                   Въведение

Без Копче ООД („Без Копче”) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. 
Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.
bezkopche.bg („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от Без Копче, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта. 
Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Без Копче ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.
Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: 
info@bezkopche.bg 

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля
, също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Без Копче разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

II. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?
Без Копче ООД („Без Копче”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204497078, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Без Копче е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас, на който и да е от следните координати: 
телефони: 0878 385 985
e-mail: 
info@bezkopche.bg

III. Категории лични данни, обработвани от Без Копче. 
1. Без Копче може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:
(i) Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес)
(ii) Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
(iii) Финансова информация (банкова сметка и други); 
(iv) Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице; 
(v) Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, дата на раждане и др.);

2. Без Копче може да обработва данни, изготвени и генерирани от Без Копче  в процеса на предоставяне на услугите:
(i) данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
(ii) данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги
(iii) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.); 
(iv) Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта; .

3. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Без Копче има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

4. Без Копче има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

5. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им. 

IV. Цели и правни основания за обработване на лични данни
1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.
Без Копче обработва данните Ви за следните цели: 
(i) Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор. 
(ii) Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на пред продажбени дейности;
(iii) Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти; 
(iv) Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт;  
(v) Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни, за електронно обслужване на електронни фактури.
(vi) Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;
(vii) Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;
(viii)  Гаранционно и сервизно обслужване; 
(ix) Обновяване на предложения към дилъри; споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация;
(x) Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване; управление на плащанията.

2. В изпълнение на свои законови задължения, Без Копче обработва данните Ви за следните цели: 
(i) Издаване на фактури;   
(ii)  За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; 
(iii) Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
(iv) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
(v) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

3. Без Копче обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели: 
(i) Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;
(ii) Директен маркетинг на продукти и услуги;
(iii) Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании;

4. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Без Копче.
(i) Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама;
(ii) Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;
(i
ii) Гарантиране качество на обслужване на клиентите

V. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни
(i)  Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;
(ii)  Лица, които по възлагане на Без Копче да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни; 
(iiiДоставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас; 
(iv)  Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас; 
(v) Лица, на които Без Копче е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор със Без Копче обработват личните Ви данни от името на Без Копче

(vi) Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;
(vii) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

VI. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни? 
Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани: 
1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори
между Без Копче и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Без Копче може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение; 
2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок. 
3. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг. 

VII. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни
1.Общи права
Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на Без Копче, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: 
info@bezkopche.bg
Имате право да поискате от Без Копче:

·         копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;

·         да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

·         личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);

·         личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;

·         да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имате право също:

·         да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Без Копче, при обработване основаващо се на дадено съгласие;

·         да възразите срещу обработването на личните си данни;

·         да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

·         да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране   

 Автоматизирана обработка и профилиране
Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.
Възражение срещу използване за директен маркетинг 
Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: 
info@bezkopche.bg
Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Без Копче и какви са последиците от това?
За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, Без Копче се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията. 
Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.
За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас стоки или услуги, Вие трябва да имате създаден профил в Сайта. По време на процеса на създаване на профил, Без Копче се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт, данни за плащане. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки или услуги от Вас.

VIII. Как защитаваме данните Ви 
Без Копче прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. 
Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:
- Без Копче е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
- достъпът на служителите на Без Копче до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на Без Копче е ограничен, в зависимост от задълженията им; 
- Без Копче е установила задължения за поверителност за своите служители; 
- достъпът до офис оборудването на Без Копче и компютрите на всеки служител е ограничено. 
- ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти
Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

IX. Връзка към други сайтове 
Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. Без Копче не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом Без Копче получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, Без Копче ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

Лични данни за деца
Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

 

Изменения на Политиката за поверителност 
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

 

26. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от търговеца , който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговецът  се задължава да уведоми потребителя/клиента за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако потребителят/клиентът не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят/клиентът заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на потребителя/клиента.

VIII. Спорове

 

27. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на търговеца, съобразно българското законодателство.

 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ 
Какво представляват бисквитките (cookies)?

www.bezkopche.bg използва бисквитки (cookies). Бисквитките са малки пакети информация, изпращани от страниците на уеб сайта към браузъра ви и съхранявани на вашето устройство. Бисквитките ни помагат да улесним Потребителя и да подобрим функционалността на сайта ни. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме посещаемостта на сайта ни и дори да ви препоръчаме продукти, които смятаме, че ще представляват интерес за вас.

Какви видове бисквитки използваме?

bezkopche.bg използва най-общо три вида бисквитки:

НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ

Този вид бисквитки са жизнено важни за функционирането на сайта ни. Необходимите бисквитки използваме, за да могат Потребителите да имат достъп до профилите си на сайта ни или за да обработим вашите поръчки. Те се съхраняват за неограничен период от време от браузъра на вашето устройство, за да ви улесним, когато ползвате сайта ни.

ФУНКЦИОНАЛНИ БИСКВИТКИ

Функционалните бисквитки ни позволяват да запомним вашите предпочитания, като например към какъв вид стоки проявявате интерес, както и други ваши персонални настройки. Тези бисквитки ви спестяват време и усилия, когато пазарувате на страницата ни. Функционалните бисквитки се съхраняват временно на вашето устройство.

БИЗНЕС БИСКВИТКИ

Този вид бисквитки използваме, за да анализираме представянето на сайта ни и как Потребителите ни го използват. Това ни позволява да персонализираме предлаганото съдържание и бързо да идентифицираме и отстраняваме различни проблеми. Например, бихме могли да използваме бисквитките, за да разберем кои стоки представляват най-голям интерес за Потребителите. Също така бихме могли да използваме бисквитките, за да ви покажем стоки или услуги, които смятаме, че биха заслужили вашето внимание. Подобно на функционалните, бизнес бисквитките също са временни.

Кой друг има достъп до бисквитките, използвани от сайта ни?

Както много компании, ние използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашите сайтове. Също така, когато използвате бутоните към социалните мрежи (например Facebook) социалната мрежа, която е създала този бутон, ще запамети това ваше действие. Може да използваме бисквитки на трети страни, които да ни помогнат, за да извършваме търговската си дейност, за да проучим пазара, за да следим статуса на поръчките и за подобряване на функционалностите на сайта ни.

Използвайки сайта www.bezkopche.bg, Потребителят дава съгласието си да използваме и съхраняваме бисквитки на неговото устройство и да предоставяме такива на трети страни, за да можем да осигурим достъп до сайта си и електронните услуги, които той предоставя, за следене на продажбени данни и посещаемост на сайта. 

Във всеки един момент може да оттеглите съгласието си за съхраняване на бисквитки, както и да ги изтриете. Всички съвременни браузъри предоставят възможност да спрете съхраняването на бисквитки, като за целта може да направите съответните настройки в браузъра. Ако регистриран Потребител реши да спре съхраняването на бисквитки, той може да няма достъп или да не може да се възползва в пълен обем от функционалностите на www.bezkopche.bg